Coñecendo pobos, achegando culturas

versión en español

Coñecendo pobos, achegando culturas

Título: Coñecendo pobos, achegando culturas
Subítulo: Mulleres maias unidas, queremos aprender queremos ensinar
AutoríaGrupo de Cooperación Internacional de Arquitectura Sen Fronteiras | Fotografías: Dominga Santay, Josefa Oxlaj Raimundo, Margarita Rivera e Fulgencia López da Comunidade El Triunfo; Pascuala Méndez Pérez, Elsa Marina de Paz, Lorenza Susana Díaz e Tomasa López Vásquez da Comunidade La Verde; Margarita Lucas, Marta Pablo Orozco e Isabel López da Comunidade Aztlán; María Gómez Santiso,
María Candelaria Velásquez e Petrona Martín Sebastián da Comunidade María del Mar.

Idioma: Español
Ano: 2010 – 2011
Público Obxectivo: Todos os públicos
Licenza: Creative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

‘Mulleres maias unidas, queremos aprender queremos ensinar’ foi unha exposición itinerante que formaba parte do proxecto de sensibilización ‘Coñecendo pobos, achegando culturas’ financiado pola Xunta de Galicia e levado a cabo en Galicia polas ONGDs: Arquitectura Sen Fronteiras, ACSUR las Segovias Galiza, Solidaridad Internacional e Farmamundi Galicia, as mesmas que estaban a desenrolar un Programa de Cooperación Integral chamado Oxlajuj T’zikin, no municipio de Champerico, Retalhuleu, na costa do Pacífico en Guatemala.

A exposición é o resultado dun obradoiro impartido pola fotógrafa Adriana Leira con compañeiras das comunidades Del Triunfo, María del Mar, La Verde e Aztlán, na que amosan as súas diferentes inquietudes, recordos, esperanzas e logros que senten como mulleres e campesiñas.

Son mulleres fortes e viviron máis do que nos imaxinamos. Elas desexan seguir aprendendo porque saben que o coñecemento é a base do crecemento como sociedade sen perder as súas raíces. Foron mulleres receptivas, libres, iluminadas. E a realidade non ensombrece a beleza das imaxes que nos mostran, son tan dignas como elas.

Adriana Leira, facilitadora do curso

A exposición itinerante percorreu 16 concellos galegos de menos de 50.000 habitantes. Tamén se inaugurou no salón de reunións da municipalidade de Champerico en Guatemala.

Obxectivos:

  • Achegar a vida e a dura realidade cotiá das mulleres guatemaltecas, creando un intercambio de experiencias Guatemala – Galicia, e estimulando a reflexión no público rural.
  • Achegar á sociedade galega a cultura maia e as súas reivindicacións como pobo indíxena que dende hai moito tempo loita polo recoñecemento dos seus dereitos.
  • Romper con estereotipos e prexuízos que crean unha subxectividade única e estática da muller indíxena.

Metodoloxía:

A exposición acompáñase de paneis informativos sobre as comunidades fotografadas, e un libro de firmas onde recoller os comentarios voluntarios do público asistente.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

Conociendo pueblos, acercando culturas

Conociendo pueblos, acercando culturas

Título: Conociendo pueblos, acercando culturas
Subtítulo: Mujeres mayas unidas, queremos aprender queremos enseñar
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras | Fotografías: Dominga Santay, Josefa Oxlaj Raimundo, Margarita Rivera y Fulgencia López de la Comunidad El Triunfo; Pascuala Méndez Pérez, Elsa Marina de Paz, Lorenza Susana Díaz y Tomasa López Vásquez de la Comunidad La Verde; Margarita Lucas, Marta Pablo Orozco e Isabel López de la Comunidad Aztlán; María Gómez Santiso,
María Candelaria Velásquez
y Petrona Martín Sebastián de la Comunidad María del Mar.
Idioma: Español
Año: 2010 – 2011
Público Objetivo: Todos los públicos
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

‘Mujeres mayas unidas, queremos aprender queremos enseñar’ fue una exposición itinerante que formaba parte del proyecto de sensibilización ‘Conociendo pueblos, acercando culturas’ financiado por la Xunta de Galicia y llevado a cabo en Galicia por las ONGDs: Arquitectura Sen Fronteiras, ACSUR las Segovias Galiza, Solidaridad Internacional y Farmamundi Galicia, las mismas que estaban desarollando un Programa de Cooperación Integral llamado Oxlajuj T’zikin, en el municipio de Champerico, Retalhuleu, en la costa del Pacífico en Guatemala.

La exposición es el resultado de un taller impartido por la fotógrafa Adriana Leira con compañeras de las comunidades de El Triunfo, María del Mar, La Verde y Aztlán, en la que muestran sus diferentes inquietudes, recuerdos, esperanzas y logros que sienten como mujeres y campesinas.

Son mujeres fuertes y vivieron más de lo que nos imaginamos. Ellas desean seguir aprendiendo porque saben que el conocimiento es a base del crecimiento como sociedad sin perder sus raíces. Fueron mujeres receptivas, libres, iluminadas. Y la realidad no ensombrece la belleza de las imágenes que nos muestran, son tan dignas como ellas.

Adriana Leira, facilitadora del curso

La exposición itinerante recorrió 16 ayuntamientos gallegos de menos de 50.000 habitantes. También se inauguró en el salón de reuniones de la municipalidad de Champerico en Guatemala.

Objetivos:

  • Acercar la vida y la dura realidad cotidiana de las mujeres guatemaltecas, creando un intercambio de experiencias Guatemala – Galicia, y estimulando la reflexión en el público rural.
  • Acercar a la sociedad gallega la cultura maya y sus reivindicaciones como pueblo indígena que desde hace mucho tiempo lucha por el reconocimiento de sus derechos.
  • Romper con estereotipos y prejuicios que crean una subjetividad única y estática de la mujer indígena.

Metodología:

La exposición se acompaña de paneles informativos sobre las comunidades fotografiadas, y un libro de firmas donde recoger los comentarios voluntarios del público asistente.

Anuncio publicitario