Deseña a nosa camiseta

versión en español

Deseña a nosa camiseta

Título: Deseña a nosa camiseta
Subtítulo: Sensibilización sobre a situación da vivenda no mundo en centros escolares
AutoríaGrupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras | Deseño: Gil Pita
Idioma: Galego
Ano: 2001
Público Obxectivo: Alumnos de Ensino Secundario (E.S.O., F.P., Ciclos Formativos, Bachiller…)
LicenzaCreative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

Este concurso invitaba á reflexión sobre a fame de vivenda no mundo, e a plasmala no deseño dunha camiseta. A gañadora convertiuse na camiseta oficial de Arquitectura Sen Fronteiras durante os anos 2001 e 2002.

A vivenda é unha necesidade tan básica para o home como comer ou durmir. Hai unha riqueza inmensa nas distintas formas que adquieren segundo as culturas de todo o mundo resolven esta necesidade.

Tamén é unha dificultade enorme para moitísima xente que vive moi cerca, no 4º mundo, ou, un pouco máis lonxe, no 3º mundo. Non todos poden alcanzar cousas tan básicas como a auga potable ou un teito en condicións.

Todo isto non ocorre noutro mundo, ocorre no noso, e para velo só temos que mirar.

Estes problemas son o que algúns chaman a fame de vivenda.

Obxectivos:

Facer pensar a os e as escolares na cantidade diferente de solucións que dá a xente en todo o mundo para lograr un lugar axeitado onde vivir.

Metodoloxía:

A partir da reflexión sobre o dossier Fame de Vivenda achegado por Arquitectura Sen Fronteiras, e calquera outro material que os ensinantes dos centros considerasen oportuno, os rapaces e rapaces debían plasmar no seu deseño algún aspecto que considerasen importante ou a destacar.

Os gañadores recibiron un lote de libros cada un, e cinco camisetas co novo debuxo.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

Diseña nuestra camiseta

Diseña nuestra camiseta

Título: Diseña nuestra camiseta
Subtítulo: Sensibilización sobre la situación de la vivienda en el mundo en centros escolares
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras | Diseño: Gil Pita
Idioma: Gallego
Año: 2001
Público Objetivo: Alumnos de Enseñanza Secundaria (E.S.O., F.P., Ciclos Formativos, Bachiller…)
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

Este concurso invitaba a la reflexión sobre el hambre de vivienda en el mundo, y a plasmarla en el diseño de una camiseta. La ganadora se convirtió en la camiseta oficial de Arquitectura Sin Fronteras durante los años 2001 y 2002.

La vivienda es una necesidad tan básica para el hombre como comer o dormir. Hay una riqueza inmensa en las distintas formas que adquieren según las culturas de todo el mundo resuelven esta necesidad.

También es una dificultad enorme para mucha gente que vive muy cerca, en el 4º mundo, o, un poco más lejos, en el 3º mundo. No todos pueden alcanzar cosas tan básicas como el agua potable o un techo en condiciones.

Todo esto no ocurre en otro mundo, ocurre en el nuestro, y para verlo sólo tenemos que mirar.

Estos problemas son lo que algunos llaman el hambre de vivienda.

Objetivos:

Hacer pensar a los y las escolares en la diferente cantidad de soluciones que da la gente en todo el mundo para lograr un lugar adecuado donde vivir.

Metodología:

A partir de la reflexión sobre el dossier Hambre de Vivienda proporcionado por Arquitectura Sen Fronteiras, y cualquier otro material que los enseñantes de los centros consideraran oportuno, los chicos y chicas debían plasmar en su diseño algún aspecto que consideraran importante o a destacar.

Los ganadores recibieron un lote de libros cada uno, y cinco camisetas con el nuevo dibujo.

Anuncio publicitario