Terra por Sebastiao Salgado

versión en español

Terra por Sebastián Salgado

Título: Terra
AutoríaGrupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras | Fotografías: Sebastiao Salgado
Idioma: Galego (dossier en español)
Ano: 1999 – 2001
Público Obxectivo: Todos os públicos
Licenza: Creative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

Terra é o nome da exposición do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado que Arquitectura Sen Fronteiras trouxo ás aulas de céntros de ensino da área metropolitana da Coruña, e que tamén se expuxo en varias cafetarías e pubs da cidade. Tras o seu paso por Coruña trasladouse a centros de Mondoñedo e Vigo.

Foi unha mostra de solidariedade do seu autor co «Movimento dous Sen Terra» brasileiro. O Movemento dos Traballadores Rurais Sen Terra, é unha organización presente en todo Brasil, que loita por unha reforma agraria e un cambio social que faga posible un desenvolvemento máis xusto, partindo do acceso de todas as persoas aos recursos dispoñibles, á seguridade alimentaria e a unha verdadeira democracia participativa.

Obxectivos:

Sensibilizar á opinión pública sobre o problema de todos os campesiños sen terras que traballar no mundo, e a necesidade dunha reforma agraria que lles faga xustiza, en especial aos de Brasil cuxo territorio está inxustamente acaparado por uns cantos.

As fotos falábannos de:

  • Os efectos da enorme concentración de facendas.
  • O traballo cotián de millóns de mulleres e homes rurais.
  • Do éxodo cara ás cidades e da vida nos arredores das grandes urbes.
  • Da loita dos campesiños pola terra para recuperala, como garantía de vida, de cidadanía e de dignidade.

Metodoloxía:

A exposición constaba de 45 fotografías enmarcadas de forma sinxela sobre cartón pluma acompañadas dunha pequena descrición cada unha e varios poemas de Chico Buarque.

Organizáronse charlas explicativas nos distintos centros de ensino onde se expuxo.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

Terra por Sebastiao Salgado

Terra por Sebastián Salgado

Título: Terra
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras | Fotografías: Sebastiao Salgado
Idioma: Gallego (dossier en español)
Año: 1999 – 2001
Público Objetivo: Todos los públicos
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

Terra es el nombre de la exposición del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado que Arquitectura Sen Fronteiras trajo a las aulas de los centro de educación del área metropolitana de A Coruña, y que también se expuso en varias cafeterías y pubs de la ciudad. Tras su paso por Coruña se trasladó a centros de Mondoñedo y Vigo.

Fue una muestra de solidaridad de su autor con el “Movimento dos Sen Terra” brasileño. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, es una organización presente en todo Brasil, que lucha por una reforma agraria y un cambio social que haga posible un desarrollo más justo, partiendo del acceso de todas las personas a los recursos disponibles, a la seguridad alimentaria y a una verdadera democracia participativa.

Objetivos:

Sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de todos los campesinos sin tierras que trabajar en el mundo, y la necesidad de una reforma agraria que les haga justicia, en especial los de Brasil cuyo territorio está injustamente acaparado por unos cuantos.

Las fotos nos hablaban de:

  • Los efectos de la enorme concentración de haciendas.
  • El trabajo cotidiano de millones de mujeres y hombres rurales.
  • Del éxodo hacia las ciudades y de la vida en los extrarradios de las grandes urbes.
  • De la lucha de los campesinos por la tierra para recuperarla, como garantía de vida, de ciudadanía y de dignidad.

Metodología:

La exposición constaba de 45 fotografías enmarcadas de forma sencilla sobre cartón pluma acompañadas de una pequeña descripción cada una y varios poemas de Chico Buarque.

Se organizaron charlas explicativas en los distintos centros de enseñanza donde se expuso.

Anuncio publicitario