7º OBXECTIVO do milenio

versión en español

7º Objetivo Milenio

Título: A propósito del 7º OBJETIVO del Milenio
Subtítulo:
Autoría: Edición: Arquitectes Sense Fronteres | Coordinación: Sergi Frías e Manel Rebordosa | Textos: Chiara Mocci, Xaime López (versión en galelo) | Deseño gráfico e maquetación: Giovanni Roncador | Concepción das dinámicas: [Grup ASF Intercanviant Experiències] Ariadna Campins, Martín Chiara Mocci, María Ríos Carballeira, Josep Ma Solé Gras e Eva Suàrez Castro Suàrez | Corrección de textos: Ester Arana | Traducción ao galego: Edgar Medina
Idioma: Catalán / Español / Galego 
Ano: 2010
Público Obxectivo: estudantes de arquitectura e profesionais vinculados á construcción e o urbanismo
LicenzaCreative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

A razón desta breve publicación dedicada a un público como por exemplo estudantes de arquitectura e profesionais vinculados á construción e o urbanismo é divulgar os esforzos que a comunidade internacional se comprometeu a levar a cabo para combater a pobreza, e en particular promover accións de mellora no ámbito do dereito á vivenda e o hábitat.

ASF-Cat, consciente da complexidade destas temáticas e das súas posibles repercusións, propón aos lectores algunhas nocións sobre os Obxectivos do Milenio – en concreto sobre as metas 7 C e 7D- coa intención de sensibilizar xerando, á vez, un ámbito de debate e análise sobre a complexidade derivada do fenómeno da urbanización mundial, a carencia de servizos básicos axeitados e as medidas necesarias para afrontar estas problemáticas.

Obxectivos:

Sensibilizar a profesionais da arquitectura, e á sociedade en xeral, sobre o 7º Obxectivo do Milenio.

Metodoloxía:

Inclúense a xeito de introdución nocións sobre os Obxectivos do Milenio, facendo fincapé no 7º deles e incidindo especialmente nos seus apartado C e D:

  • 7C: Reducir á metade, no 2015, a proporción de persoas sen acceso sostible á auga potable e a servizos básicos de saneamento, feito que se medirá a través da proporción da poboación con acceso a mellores fontes de auga potable e a mellores servizos de saneamento.
  • 7D: Mellorar considerablemente, no 2020, a vida de polo menos cen millóns de habitantes de asentamentos precarios, feito que se analizará a través da proporción de poboación urbana con acceso a saneamento mellorado (indicador 31) e da proporción de fogares con tenza segura (indicador 32).

Finalmente, propóñense varias dinámicas de grupo para a reflexión e sensibilización.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

7º Objetivo del Milenio

7º Objetivo Milenio

Título: A propósito del 7º OBJETIVO del Milenio
Subtítulo:
Autoría: Edición: Arquitectes Sense Fronteres | Coordinación: Sergi Frías y Manel Rebordosa | Textos: Chiara Mocci, Xaime López (versión en gallego) | Diseño gráfico y maquetación: Giovanni Roncador | Concepción de las dinámicas: [Grup ASF Intercanviant Experiències] Ariadna Campins, Martín Chiara Mocci, María Ríos Carballeira, Josep Ma Solé Gras y Eva Suàrez Castro Suàrez | Corrección de textos: Ester Arana | Traducción al gallego: Edgar Medina
Idioma: Catalán / Español / Gallego
Año: 2010
Público Objetivo: estudiantes de arquitectura y profesionales vinculados a la construcción y al urbanismo
LicenciaCreative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

La razón de esta breve publicación dedicada a un público como por ejemplo estudiantes de arquitectura y profesionales vinculados a la construcción y al urbanismo es divulgar los esfuerzos que la comunidad internacional se ha comprometido a llevar a cabo para combatir la pobreza, y en particular promover acciones de mejora en el ámbito del derecho a la vivienda y el hábitat.

ASF-Cat, consciente de la complejidad de estas temáticas y de sus posibles repercusiones, propone a los lectores algunas nociones sobre los Objetivos del Milenio – en concreto sobre las metas 7C y 7D- con la intención de sensibilizar generando, a la vez, un entorno de debate y análisis sobre la complejidad derivada del fenómeno de la urbanización mundial, la carencia de servicios básicos adecuados y las medidas necesarias para afrontar estas problemáticas.

Objetivos:

Sensibilizar a profesionales de la arquitectura, y a la sociedad en general, sobre el 7º Objetivo del Milenio.

Metodología:

Se incluyen a modo de introducción nociones sobre los Objetivos del Milenio, haciendo hincapié en el 7º de ellos e incidiendo especialmente en sus apartado C y D:

  • 7C: Reducir a la mitad, en el 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, hecho que se medirá a través de la proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable y a mejores servicios de saneamiento.
  • 7D: Mejorar considerablemente, en el 2020, la vida de al menos cien millones de habitantes de asentamientos precarios, hecho que se analizará a través de la proporción de población urbana con acceso a saneamiento mejorado (indicador 31) y de la proporción de hogares con tenencia segura (indicador 32)

Finalmente, se proponen varias dinámicas grupales para la reflexión y sensibilización.

Anuncio publicitario