A terra é nosa

versión en español

Concurso A Terra é nosa

Título: A Terra é nosa
Subtítulo: Concurso de viñetas con pé. A vivenda: semente de desenvolmemento dos pobos
AutoríaGrupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Galego
Ano: 2003
Público Obxectivo: Estudantes de Segundo Ciclo da E.S.O.
Licenza: Creative Commons Recoñecemento – Non Comercial

Descarga:

Descripción:

A realización desta actividade xorde dunha experiencia anterior de Arquitectura Sen Fronteiras, que no ano 2001 levou a cabo un programa de sensibilización nos centros escolares que foi subvencionado pola Xunta de Galicia. Nesta actividade, e baixo o lema de “Fame de Vivenda”, informouse os rapaces e rapazas de diferentes centros escolares da Comunidade Galega da situación da vivenda no mundo, e fíxose un concurso de deseño entre os rapaces, do cal obtívose o que foi o deseño da camiseta da nosa asociación nos anos 2001 e 2002.

Despois de realizada a evaliación deste programa de sensibilización, e vista a boa aceptación que tivo nos centros escolares que participaron, e especialmente nos docentes que traballaron con nos, plantexámonos a necesidade de que actividades deste tipo tivesen unha certa cotinuidade temporal para acadar unha maior incidencia nos rapaces e rapazas dos centros ós que vai dirixida.

Esta formación centrouse de novo no tema da vivenda dende unha perspectiva diferente á realizada anteriormente, plantexándose a realización de actividades participativas e formativas entre os rapaces.

Coa experiencia acadada, decidiuse que a actividade estaría dirixida aos rapaces e rapazas de Terceiro curso da E.S.O., por adecuarse mellor ó seu nivel educativo e de comprensión da realidade do mundo no que están inmersos.

Obxectivos:

Seguir formando e informando aos mozos e mozas da Comunidade Galega sobre a Cooperación para o Desenvolvemento, a súa necesidade e a situación das comunidades máis desfavorecidas da Terra.

Metodoloxía:

Concurso temático de banda deseñada. O tema elixido como base é a idea de que a vivenda é unha semente de desenvolvemento dos pobos. A entrega final foi unha viñeta con pé ou unha banda de 3 a 5 viñetas.

A actividade vai dirixida especialmente aos Departamentos de Educación Plástica e Visual dos Centros Escolares, por ser esta materia a máis vinculada cos concursos deste tipo. Sen embargo a actividade non queda limitada, pois os plantexamentos da Unidade Didáctica elaborada para os docentes ten moitas vertientes que a fai apta para ser traballada noutras materias, como poden ser as Ciencias Sociais, Ética, Xeografía ou Historia.

O material posto a disposición dos centros foi:

  • Dossier sobre o problema do chan nalgúns países e que xeralmente está vinculado con campesiños sen térra ou con pobos indíxenas que son botados das suas térras por motivos económicos ou políticos.
  • Pequena unidade didáctica que pode servir de base para traballar o tema nas aulas de Plástica.
  • Charlas con diapositivas sobre un caso concreto no que traballou Arquitectura Sen Fronteiras, e que é a experiencia nunha das comunidades indíxenas de Guatemala integrada na Coordinadora Nacional dos Pobos Indíxenas, CONIC. Os propios compañeiros da asociación vinculados a este proxecto foron os encargados das charlas de xeito gratuito.
  • A exposición de Sebastiáo Salgado que enlaza perfectamente co tema do concurso, por seren os protagonistas déla precisamente os campesiños Sem Terra do Brasil.

Para incentivar a participación no concurso o premio consistiu nun lote de libros e a publicación da banda na prensa.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

La Tierra es nuestra

 Concurso A Tierra es nuestra

Título: La Tierra es nuestra
Subtítulo: Concurso de viñetas con pie. La vivienda: semilla de desarrollo de los pueblos
AutoríaGrupo de Educación para el Desarrollo de Arquitectura Sen Fronteiras
Idioma: Gallego
Año: 2003
Público Objetivo: Estudiantes de Segundo Ciclo de la E.S.O.
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No Comercial

Descarga:

Descripción:

La realización de esta actividad surge de una experiencia anterior de Arquitectura Sen Fronteiras, que en el año 2001 llevó a cabo un programa de sensibilización en los centros escolares subencionado por la Xunta de Galicia. En esta actividad, y bajo el lema de «Hambre de Vivienda», se informó a niños y niñas de diferentes centros escolares de la Comunidad Gallega de la situación de la vivienda en el mundo, y se hizo un concurso de diseño entre todos, del cual se obtuvo el que resultó el diseño de la camiseta de nuestra asociación en los años 2001 y 2002.

Tras realizar la evaluación de este programa de sensibilización, y vista la buena aceptación que tuvo en los centros escolares que participaron, y especialmente en los docentes que trabajaron con nosotros, nos planteamos la necesidad de qué actividades de este tipo tuviera una cierta continuidad temporal para conseguir una mayor incidencia en los chicos y chicas de los centros a los que va dirigida.

Esta formación se centró de nuevo en el tema de la vivienda desde una perspectiva diferente a la realizada anteriormente, planteándose la realización de actividades participativas y formativas entre los chicos.

Con la experiencia adquirida previamente, se decidió que la actividad estaría dirigida a alumnos e alumnas de Tercer curso de la E.S.O., por adecuarse mejor a su nivel educativo y de comprensión de la realidad del mundo en el que están inmersos.

Objetivos:

Seguir formando e informando los y las jóvenes de la Comunidad Gallega sobre la Cooperación para el Desarrollo, su necesidad y la situación de las comunidades más desfavorecidas de la Tierra.

Metodología:

Concurso temático de banda diseñada. El tema elegido como base es la idea de que la vivienda es una semilla de desarrollo de los pueblos. La entrega final fue una viñeta con pie o una banda de 3 a 5 viñetas.

La actividad va dirigida especialmente a los Departamentos de Educación Plástica y Visual de los Centros Escolares, por ser esta materia la más vinculada con los concursos de este tipo. Sin embargo la actividad no queda limitada, pues los planteamientos de la Unidad Didáctica elaborada para los docentes tiene muchas vertientes que la hacen apta para ser trabajada en otras materias, como pueden ser las Ciencias Sociales, Ética, Geografía o Historia.

El material puesto a disposición de los centros fue:

  • Dossier sobre el problema del suelo en algunos países y que generalmente está vinculado con campesinos sin tierra o con pueblos indígenas que son echados de las suyas por motivos económicos o políticos.
  • Pequeña unidad didáctica que puede servir de base para trabajar el tema en las aulas de Plástica.
  • Charlas con diapositivas sobre un caso concreto en el que trabajó Arquitectura Sen Fronteiras, y que es la experiencia en una de las comunidades indígenas de Guatemala integrada en la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, CONIC. Los propios compañeros de la asociación vinculados a este proyecto fueron los encargados de las charlas de manera gratuita.
  • La exposición de Sebastiáo Salgado que enlaza perfectamente con el tema del concurso, por ser los protagonistas de ella precisamente los campesinos Sin Tierra de Brasil.

Para incentivar la participación en el concurso el premio consistió en un lote de libros y la publicación de la banda en la prensa.

Anuncio publicitario