Obradoiro Construimos Reciclamos

versión en español

Construimos Reciclamos

Título: Construimos Reciclamos
Autoría: Coordinación: Cristina García Fontán | Equipo de traballo: Cristina Blanco Montero, Cristina Botana Iglesias, Miguel Ángel Fernández Souto, Adrián Ferreiro Pérez, Alberto Fortes Novoa, Beatriz García Ron, Carolina Jack Lago, Lara Medín López y Berta Peleteiro Varela
Idioma: Español
Ano: 2011
Público Obxectivo: Todos os públicos
Licenza: Creative Commons Recoñecemento Non Comercial

Descarga:

Descripción:

Esta unidade didáctica naceu da necesidade de atallar na medida do posible o problema ambiental detectado nas comunidades indíxenas maias guatemaltecas coas que Arquitectura Sen Fronteiras ven traballando dende hai anos. En especial, a xeración incontrolada de residuos plásticos provenientes da industria alimentaria, botellas de auga sobre todo. As alternativas para a eliminación destes residuos son a queima ou acumulación destes en zonas utilizadas como vertedoiros improvisados, coa consecuente contaminación de aire, chans e auga, provocando danos para a saúde humana.

Sendo conscientes as propias comunidades deste problema, xurdiu nunha delas a idea de reutilizar o lixo para a construción. O proxecto contou así co apoio e a opinión dunha xunta representativa das 19 comunidades (Consello Microrrexional), que nos fixo chegar as súas inquedanzas e necesidades, así como as súas motivacións á hora de participar dun xeito activo no proceso.

Coa subvención da Universidade da Coruña, desenvolveuse nas súas instalacións unha primeira fase investigación teórica cuxo funcionamento se verificou posteriormente mediante a construción dun prototipo no departamento de Retalhuleu, Guatemala, onde se asentan as comunidades. Ademais da devandita construción, publicouse un informe e un manual que se poden descargar dende os enlaces do apartado anterior.

Obxectivos:

Resultaba primordial que toda a poboación tomase conciencia do problema. Polo tanto, e de xeito paralelo ao proceso de investigación construtiva, formulouse a implementación dunha liña educativa en forma de obradoiros de carácter ambiental que semella necesario ante un proxecto destas características, ademais dunha proposta construtiva que puidese repercutir na mellora da situación.

Os obxectivos dos obradoiros foron:

  • A concienciación sobre a reciclaxe e sobre a importancia de non xerar residuos.
  • Dar a coñecer as posibles aplicacións da reutilización dos materiais plásticos no ámbito da construción, propoñendo un sistema construtivo pertinente co lugar e apropiable pola poboación. Que ademais fose viable economicamente para comunidades con escasos recursos, sinxelo de replicar, e onde puediesen participar persoas sen unha capacitación técnica específica.

Metodoloxía:

Ante a necesidade de analizar a repercusión dos sistemas adoptados, deseñouse unha estratexia de información e difusión para entrar en contacto con diferentes grupos de beneficiarios, consistente na realización de varias actividades para dar a coñecer os sistemas investigados: dous obradoiros de construción para a aplicación dos sistemas elixidos no propio prototipo, facendo así participes da construción ás comunidades implicadas. Ademais dos talleres, formuláronse unha serie de visitas ao prototipo entre as cales tivo lugar un acto de inauguración que permitiu espallar as posibilidades de difusión entre a poboación.

Obradoiro 1

O primeiro dos obradoiors, estivo dirixido á poboación adulta das comunidades, contando cunha representación de cada unha delas, de tal forma que as persoas asistentes puidesen difundir o coñecemento dentro da súa comunidade. No obradoiro, de carácter teórico-práctico, comezou impartiendose unha pequena charla sobre a contaminación ambiental, a reciclaxe e a separación dos lixos, e posteriormente púxose en práctica o proceso construtivo onde os asistentes, divididos en grupos, foron coñecendo todas as partes do proceso guiados por un supervisor/a encargado de explicar cada unha delas. Estes subgrupos foron rotando de maneira que todos tivesen a oportunidade de pasar pola totalidade das etapas da construción: enchido de botellas de plástico ou area segundo sistema, colocación de botellas, aplicación de morteiros, etc.

Obradoiro 2

O segundo obradoiro realizouse con 30 alumnos de entre 10 e 15 anos do colexio da comunidade de Nueva Cajolá. A parte teórica consistiu nunha charla introdutoria sobre o medioambiente, impartida por unha mestra da organización PRODESSA, a cal se encarga dos proxectos relacionados coa educación dentro do Programa de Desenvolvemento que se leva a cabo na zona. E a continuación levouse a cabo outra parte máis lúdica onde se realizou un teatriño con monicreques introducindo conceptos sobre a reciclaxe e a separación de lixos. Como parte práctica deseñouse un obradoiro no que o obxectivo era a construción dunha compostera a base de paneis de ecoladrillos, de maneira que os alumnos puidesen obter un obxecto construído por eles mesmos que lles servise de utilidade no colexio.

En ambos os dous obradoiros, obtívose unha boa resposta por parte dos participantes, que mostraron moito interese polos sistemas explicados e unha gran predisposición a continuar aprendendo e mesmo a aplicalos pola súa conta.

Arquitectura Sen Fronteiras

versión en galego

Taller Construimos Reciclamos

Construimos Reciclamos

Título: Construimos Reciclamos
Autoría: Coordinación: Cristina García Fontán | Equipo de trabajo: Cristina Blanco Montero, Cristina Botana Iglesias, Miguel Ángel Fernández Souto, Adrián Ferreiro Pérez, Alberto Fortes Novoa, Beatriz García Ron, Carolina Jack Lago, Lara Medín López y Berta Peleteiro Varela
Idioma: Español
Año: 2011
Público Objetivo: Todos los públicos
Licencia: Creative Commons Reconocimiento – No  Comercial

Descarga:

Descripción:

Esta unidad didáctica nació de la necesidad de atajar en la medida de lo posible el problema medioambiental detectado en las comunidades indígenas mayas guatemaltecas con las que Arquitectura Sen Fronteiras lleva trabajando desde hace años. En especial, la generación incontrolada de residuos plásticos provenientes de la industria alimentaria, botellas de agua sobre todo. Las alternativas para la eliminación de estos residuos son la quema o acumulación de los mismos en zonas utilizadas como vertederos improvisados, con la consecuente contaminación de aire, suelos y agua, provocando daños para la salud humana.

Siendo conscientes las propias comunidades de este problema, surgió en una de ellas la idea de reutilizar la basura para la construcción. El proyecto contó así con el apoyo y la opinión de una junta representativa de las 19 comunidades (Consejo Microrregional), que nos hizo llegar sus preocupaciones y necesidades, así como sus motivaciones a la hora de participar de una manera activa en el proceso.

Con la subvención de la Universidad de A Coruña, se desarrolló en sus instalaciones una primera fase investigación teórica cuyo funcionamiento se verificó posteriormente mediante la construcción de un prototipo en el departamento de Retalhuleu, Guatemala, donde se asientan las comunidades. Además de dicha construcción, se publicó un informe y un manual que se pueden descargar desde los enlaces del apartado anterior.

Objetivos:

Resultaba primordial que toda la población tomase conciencia del problema. Por lo tanto, y de manera paralela al proceso de investigación constructiva, se planteó la implementación de una línea educativa en forma de talleres de carácter ambiental que se nos antoja necesaria ante un proyecto de estas características, además de una propuesta constructiva que pudiese repercutir en la mejora de la situación.

Los objetivos de los talleres fueron:

  • La concienciación sobre el reciclaje y sobre la importancia de no generar residuos.
  • Dar a conocer las posibles aplicaciones de la reutilización de los materiales plásticos en el ámbito de la construcción, proponiendo un sistema constructivo pertinente con el lugar y apropiable por la población. Que además fuese viable económicamente para comunidades con escasos recursos, sencillo de replicar, y donde puediesen participar personas sin una capacitación técnica específica.

Metodología:

Ante la necesidad de analizar la repercusión de los sistemas adoptados, se diseñó una estrategia de información y difusión para entrar en contacto con diferentes grupos de beneficiarios, consistente en la realización de varias actividades para dar a conocer los sistemas investigados: dos talleres de construcción para la aplicación de los sistemas elegidos en el propio prototipo, haciendo así participes de la construcción a las comunidades implicadas. Además de los talleres, se planteó una serie de visitas al prototipo entre las cuales tuvo lugar un acto de inauguración que permitió ampliar las posibilidades de difusión entre la población.

Taller 1

El primero de los talleres, se dirigió a la población adulta de las comunidades, contando con una representación de cada una de ellas, de tal forma que las personas que asistie- sen al mismo pudiesen difundir el conocimiento dentro de su comunidad. En el taller, de carácter teórico-práctico, comenzó impartiendose una pequeña charla sobre la contaminación medioambiental, el reciclaje y la separación de las basuras y posteriormente se puso en práctica el proceso constructivo donde los asistentes, divididos en grupos, fueron conociendo todas las partes del proceso guiados por un supervisor/a encargado de explicar cada una de las fases. Estos subgrupos fueron rotando de manera que todos tuviesen la oportunidad de pasar por la totalidad de las etapas de la construcción: rellenado de botellas de plástico o arena según sistema, colo- cación de botellas, aplicación de morteros, etc.

Taller 2

El segundo taller se realizó con 30 alumnos de entre 10 y 15 años del colegio de la comunidad de Nueva Cajolá. La parte teórica consistió en una charla introductoria sobre el medioambiente, impartida por una maestra de la organización PRODESSA, la cual se encarga de los proyectos relacionados con la educación dentro del Programa de Desarrollo que se lleva a cabo en la zona. Y a continuación se llevó a cabo otra parte más lúdica donde se realizó un teatrillo con títeres introduciendo conceptos sobre el reciclaje y la separación de basuras. Como parte práctica se diseñó un taller en el que el objetivo era la construcción de una compostera a base de paneles de ecoladrillos, de manera que los alumnos pudiesen obtener un objeto construido por ellos mismos que les sirviese de utilidad en el colegio.

En ambos talleres, se obtuvo una buena respuesta por parte de los participantes, que mostraron mucho interés por los sistemas explicados y una gran predisposición a continuar aprendiendo e incluso a aplicarlos por su cuenta.